STATISTIKA A FINANČNÍ MATEMATIKA

Bublinové grafy

Bublinový graf je variantou bodového grafu, ve kterém jsou datové body nahrazeny bublinami a další dimenze dat je vyjádřena velikostí bublin. Stejně jako bodový graf ani bublinový graf nepoužívá osu kategorií – vodorovná i svislá osa jsou osy hodnot.

Bublinový graf se dvěma řadami hodnot

Tato varianta představuje neplnohodnotné využítí bublinového grafu, avšak s určitým omezením umožňuje užití i kategorií. Protože místo první řady hodnot, která se má vykreslovat na osu x (vodorovnou), jsou zadány kategorie, zobrazují se na této ose pouze pořadová čísla. Další řada hodnot se vykresluje na svislou osu představuje střed bublin. Poslední hodnota řady (z) představuje velikost bublin, přičemž je možno volit mezi velikostí bublin a průměrem bublin.

Jak již bylo uvedeno, na ose x se zobrazují pouze pořadová čísla. Pokud chceme, aby graf obsahoval kategorie, musíme je zobrazit pomocí popisek jednotlivých bublin.

Příklad:

Zadání: Vyjádřete v grafu počet obyvatel a rozlohu v km2 všech krajů České republiky.

Řešení: Data zadáme v tabulce. Jako první sloupec budou názvy krajů. Druhý sloupec bude obsahovat počet obyvatel. Konečně třetí sloupec obsahuje rozlohu krajů Použijeme bublinový graf. Kategorie (názvy krajů) se nám zobrazí, pokud je zadáme jako popisky (zatržítko: hodnota x).

Bublinový graf se třemi řadami hodnot

Tato varianta představuje plnohodnotné využítí bublinového grafu. První řada hodnot, se vykresluje na osu x (vodorovnou) (nikoli tedy kategorie, jak je obvyklé u jiných grafů) a představuje souřadnici x středů bublin, řada y se vykresluje na svislou osu a představuje souřadnici y středů bublin. Hodnota řady z představují velikost bublin, přičemž je možno volit mezi velikostí bublin a průměrem bublin.

Příklad:

Zadání: Vyjádřete v grafu počet obyvatel, rozlohu v km2 a hustotu osídlení v obyvatelích na km2 správních obvodů obcí s rozšenou působností Karlovarského kraje.

Řešení: Data zadáme v tabulce. Jako první sloupec budou názvy obcí s rozšířenou působností. Druhý sloupec bude obsahovat husotu osídlení. Třetí pak počet obyvatel. Konečně čtvrtý sloupe obsahuje rozlohu správních obvodů obcí. Použijeme bublinový graf. Kategorie (názvy obcí) se nám nerozobrazují, pokud je chceme mít v grafu podobně jako v našem př., musíme je ručně zapsat, v našem př. to bylo pomocí názvu a znaku obcí.

Úkol:

Pomocí webu zjistěte střední vzdálenosti planet od Slunce v mil. km a jejich průměry v km. Data uspořádejte do tabulky a výsledek prezentujte v grafu, kde na svislé ose bude vzdálenost planet od Slunce a průměr bublin bude představovat průměr jednotlivých planet.