STATISTIKA A FINANČNÍ MATEMATIKA

Základní pojmy

Úrok je odměna za poskytnutí úvěru. Je to částka, kterou zaplatí dlužník (podle nového občanského zákoníku "úvěrovaný") věřiteli (podle nového občanského zákoníku "úvěrujícímu").

Doba splatnosti je doba, po kterou je peněžní částka (kapitál) zapůjčena, tedy doba, za kterou se počítá úrok.

Úroková míra je úrok vyjádřený v procentech z hodnoty zapůjčené částky (kapitálu) za časové období.

Nominální úroková míra je sjednaná úroková míra. Vedle procentní výše nominální úrokové míry je důležitá i doba, za kterou se úrok vypočítává a také frekvence úročení (četnost připisování úroků).

Podle délky časového období rozlišujeme nominální úrokovou míru:

  1. roční - označení p.a. (z lat. per annum
  2. pololetní - označení p.s. (z lat. per semestre
  3. čtvrtletní - označení p.q. (z lat. per quartale
  4. měsíční - označení p.m. (z lat. per mensem
  5. denní - označení p.d. (z lat. per diem
Frekvence úročení určuje, jak často se připisují úroky. Nejčastější způsob připisování úroků je roční (na konci roku). Užívá se též pojem úrokové období.

Typy úročení

Podle způsobu úročení dělíme na:

  1. jednoduché vypočtené úroky se nepřičítají k pěněžní částce a dále se neúročí - úroky se neustále vypočítávají z původního kapitálu.
  2. složené vypočtené úroky se přičítají k pěněžní částce a spolu s ní se dále se úročí.

Podle času placení úroků se úročení člení na:

  1. polhůtní úroky se platí na konci úrokového období.
  2. předlhůtní úroky se platí na začátku úrokového období.