EKONOMIKA A FINANCE I

Platební styk

Placení se dělí na:

 1. hotovostní
 2. bezhotovostní

Hotovostní placení

Hotově se platí např. při placení za zboží v obchodě nebo při placení za služby. Hotově lze platit i prostřednictvím:

 1. poštovních poukázek:
 2. dokladů bank pro vklad hotovosti (např. pokladní složenka) a výběr hotovostki (např. výběrní lístek). Pozn. výběr hotovosti z účtu je zpravidla nevýhodný (poměrně vysoký poplatek).

 3. šeků - cenný papír. Předání šeku odpovídá předání hotovosti. Může být na jméno či na doručitele. Šek k zúčtování - příjemci jsou peníze připsány na účet.

Bezhotovostní placení

Pro bezhotovostní placení otevírají banky klientům běžné účty. Jsou vedeny v české měně i v cizích měnách (devizové účty). O pohybu peněz je klient informován výpisem z účtu.

Zadávání příkazu k platbě:

Klient příkaz zadává:

 1. písemně na formuláři
 2. prostřenictvím přímého bankovnictví
 3. ústně na pobočce

Grafické znázornění podstaty příkazu k úhradě a příkazu k inkasu

Symboly v příkazu:

 1. konstantní
 2. - určuje druh platby pro statistické účely. Užití je nepovinné.
 3. variabilní
 4. - umožňuje příjemci identifikovat platbu.
 5. specifický
 6. - užití je nepovinné, umožňuje rozlišit podrobněji identifikovat platbu