EKONOMIKA A FINANCE I

Pojištění

Mezi finanční instituce patří i pojišťovny, u kterých je možno uzavírat pojistně smlouvy.

Pojištění je smluvní vztah mezi klientem a pojišťovnou. jehož smyslem je zmírnit dopad rizikové události.

Z hlediska důvodu vzniku pojištění rozlišujeme pojištění:

 1. dobrovolné (smluvní)
 2. povinnné (zákonné), které musí subjekt povinné ze zákona uzavřít
 3. .

Další základní členění pojištění je na:

 1. životní pojištění - jedná se o pojištění osoby, klient jej uzavírá pro případ smrti, dožití či obojího. Toto pojištění bývá spojeno s pojištní proti následkům nemoci, úrazu, invalidity či proti poklesu příjmu v době nezbytného léčení.
 2. neživotní pojištění je pojištění majetku a pojištění odvpovědnosti za škody.
 3. .

Základní pojmy spojené s pojištěním:

Pojištěný - osoba, na kterou se pojištění vztahuje. Osoba, jejíž život, zdraví, majetek nebo odpovědnost je pojištěna.

Pojistitel - právnická osoba - komerční pojišťovna.

Pojistník - osoba, která s pojistiteleme uzavřena pojištění. Většinou je totožná s pojištěným, ale může to být i třeba rodič nezletilého dítěte.

Pojistné plnění - částka, která představuje náhradu škody.

Pojistná částka - smluvně sjednané maximálně možné plnění.

Pojistná událost - skutečnost, ze které vyplývá povinnost pojistného plnění.

Pojistka - doklad o uzavřené smlově.

Charakteristika jednotlivých pojištění:

 1. Životní pojištění:
  1. rizikové životní pojištění - klient je pouze pojištěn
  2. investiční životní pojištění - část úhrady jde na pojištění, část pojišťovna investuje, přičemž klient si může vybrat, kabm budou prostředky vloženy. Pojistnou událostí je buď smrt pojištěného, nebo dožití stanoveného věku.
  3. kapitálové životní pojištění - obdoba ad b, avšak klient nemůže ovlivnit, kam pojišťovna investuje jeho prostředky a pojišťovna garantuje minimální vyplacenou částku..
  4. samostatné úrazové pojištění.

 2. Neživotní pojištění:
  1. Pojištění majetku např.:
   1. pojištění domácnosti - pojištění věci
   2. pojištění nemovitosti - pojištění samotné budovy.
   3. havarijní pojištění - pojištění škod na vlastním vozidle nebo pojištění řidiče.
  2. Pojištění odpovědnosti:
   1. pojištění za škody z občanského života
   2. pojištění za škody způsobené výkonem povolání - pojištění škod, kterou zaměstnanec neúmyslně způsobil svému zaměstnavateli.
   3. zákonné pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla - každý vlastník musí pojistit své vozidlo. Hradí se z něj škody, které vznikly provozem motorovému vozidla ostatním účastníkům silničního provozu.
   4. zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele - každý kdo zaměstnává byť jen jednoho zaměstnance musí být ze zákona pojištěn pro případ odpovědnosti za škody při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.