EKONOMIKA A FINANCE I

Cenné papíry

Cenný papír je listina, která je bezprostředním nositelem práva. Představuje dokument, s nímž je svázána určitá hodnota, majetek a majetkový prospěch. Je to zvláštní listina, která představuje určitou hodnotu, cenné papíry jsou směnitelné za ostatní formy peněz a s některými cennými papíry lze i platit. Cenný papír vyjadřuje nárok jeho vlastníka na peněžní hodnotu (pohledávka) nebo na na majetek či zboží za předem stanovených podmínek.

(Historizující obrázek je Public Domain ze Wikimedia Commons.)

Emitent je subjekt, který cenný papír vydal.

Nominální hodnota cenného papíru je hodnota, kterou představuje.

Cenné papíry se kupují a prodávají za tržní hodnotu neboli kurz.

Podle práva ztělesněného v cenném papíru rozdělujeme cenné papíry na:

 1. Zbožové - dokládají vlastnictví zboží (např. náložný list neboli konosament užívaný při dopravě nákladu po moři). Svou podstatou jsou majetkové a nejsou předmětem investic.

 2. Peněžního trhu - jsou to krátkodobé cenné papíry se splatností do jednoho roku, které představují krátkodobé pohledávky. Jsou to cenné papíry úvěrové. Patří sem především:
  1. šeky - patří sem i cestovní šeky.
  2. směnky - slouží jako potvrzení závazku, mohou sloužit jako platební nástroj.
  3. pokladniční poukázky ČNB
  4. státní pokladniční poukázky Ministerstva financí ČR - slouží státu na krátkodobé pokrytí schodku státního rozpočtu. Za splacení dluhu ručí stát, proto velmi málo rizikový produkt pro investora, avšak vysoká nominální hodnota (např. milion Kč).
  5. depozitní certifikáty komerčních bank - vyšší úrok než termínované vklady, avšak pouze vyšší nominální hodnoty.

 3. kapitálového trhu - jsou to dlouhodobé cenné papíry s platností delší než jeden rok. Přestavují dlouhodobou pohledávku či právo na podíl na majetku. Člení se na:
  1. majetkové - představují podíl na majetku toho, kdo je vydal (emitenta). Přinášejí majiteli podíl na zisku. Patří sem mj.:
   1. akcie
   2. podílové listy - jsou vydávány podílovými fondy, které zakládají investiční společnosti. Podílníci nemají právo zasahovat do hospodaření a řízení fondu.
  2. úvěrové - patří sem dluhopisy, hypotéční listy aj.

Podoba cenných papírů může být:

 1. listinná - cenný papír existuje jako fyzická listina
 2. zaknihovaná - cenný papír je v elektronické formě a je veden na účtech podobně jako bezhotovostní peníze. V ČR vede zaknihované cenné papíry Centrální depozitář cenných papírů.

Forma cenných papírů udává, kdo je vlastníkem a jakým způsobem může tento cenný papír převést. Dle formy rozlišujeme cenné papíry:

 1. na doručitele - za vlastníka je považován ten, kdo je předloží. Majitel není evidován. Na doručitele mohou být cenné papíry jen v listinné podobě. Tyto cenné papíry jsou neomezeně převoditelné.
 2. na jméno - vlastník je uveden jménem, jeho změna je možná jen písemným zápisem.
 3. na řad - obdoba cenných papírů na jméno, změnu majitele lze provést pouze rubopisem (tzv. indosamentem).
 4. Obchodování s cennými papíry probíhá na trhu cenných papírů, na který dohlíží především Česká národní banka.