EKONOMIKA A FINANCE I

Finanční trh

Finanční trh je trh, na kterém se střetává nabídka peněz, cenných papírů a dalších forem kapitálu s poptávkou po nich. Na trhu působí finanční instituce, které využívají různé nástroje k tomu, aby uspokojily subjekty, které mají volné finanční prostředky a snaží se je zhodnit (věřitelé) a subjekty, které mají nedostatek prostřeků a snaží se je získat (dlužníci).

Podle likvidity finančních nástrojů se finanční trh zpravidla člení na:

 1. Peněžní trh - předmětem obchodování jsou krátkodobé finanční nástroje se lhůtou splatnosti do jednoho roku.
 2. Kapitálový trh - předmětem obchodování jsou střednědobé a dlouhodobé finanční nástroje se lhůtou splatnosti delší než jeden rok.

Jiné členění je podle toho, zda nástroje jsou uváděny na trh poprvé, nebo zda již na trh byly uvedeny dříve. Rozlišujeme:

 1. Primární trh - předmětem obchodování jsou nové emise cenného papíru (např. akcie).
 2. Sekundární trh - na sekundární trh klient vstupuje, chceli získat starší emisi či pokud chce své cenné papíry prodejem zase změnit na peníze.

Věřitelé se mohou setkávat na trhu s dlužníky buď přímo, nebo nepřímo prostřednictvím zprostředkovatelů (bank, pojišťoven, burz apod.). Proto hovoříme o financování:

 1. Přímém - dlužník si půjčuje od věřitele přímo, toto je méně častý případ.
 2. Nepřímém - uzavírání obchodů za pomoci zprostředkovatelů - častější případ.

Instituce finančního trhu

Instituce finančního trhu jsou subjekty, které podnikají s penězi.

Instituce finančního trhu se liší charakterem poskytovaných služeb a také, zda mohou být zakládány bez povolení státu (např. nebankovní instituce poskytující úvěry) či zda pro svojí činnost potřebují licenci (např. banky, pojišťovny, makléřské společnosti, burzy apod.).

 1. Česká národní banka

 2. Komerční banky Na obr. jsou graficky znázorněny hlavní činnosti banky - přijímaní vkladů a poskytování úvěrů. (Kliparty jsou ze serveru clker.com a nejsou autorsky chráněny.)

 3. Družstevní záložny (spořitelní a úvěrová družstva) - poskytují služby podobné bankám, avšak jen klientům, kteří jsou zároveň jejími členy. Platí pro mě mírnější regulace než pro banky (např. nižší základní kapitál)

 4. Stavební spořitelny

 5. Investiční společnosti, investiční fondy a podílové fondy

 6. Pojišťovny

 7. aj.

Na mezinárodní úrovni působí finanční instituce, které plní regulační, dohledovou a stabilizační funkci. Jsou to např. Evropská centrální banka (pravidla finančního trhu), Mezinárodní měnový fond (stabilizace) nebo Evropská bank pro obnovu a rozvoj (pomoc zemím s přechodem na tržní ekonomiku).