EKONOMIKA A FINANCE II

Výkonnost ekonomiky

Výkonností ekonomiky se rozumí, vše co se vyrobí za určité období na určitém území. Pro vyjadřování výkonnosti se užívá několik ukazatelů. Je to předvším hrubý domácí produkt (HDP).

Hrubý domácí produkt (HDP)

Hrubý domácí produkt je ukazatel výkonnosti ekonomiky. Určuje, kolik statků a služeb v peněžním vyjádření ekonomika státu vyprodukovala za jeden rok.

Počítají se do něj statky a služby vyrobené nejen domácími, ale i cizími subjekty. Nepočítají se do něj činnosti, které nejsou ve oficiálních statistikách, např. práce v domácnosti nebo výkony stínové ekonomiky.

Vlivem změny cen je při meziročním srovnávání pochopitelně ovlivněn i HDP. Proto musíme rozlišit:

 1. nominální HDP - HDP je oceněn běžnými cenami (cenami aktuálního roku)
 2. reálný HDP - HDP je oceněn stálými cenami (cenami výchozího roku)

Pro výpočet HDP se užívají tři metody:

 1. výrobní metoda - výsledný HDP je součtem všech přidaných hodnot v rámci výroby statků a poskytovaných služeb.
 2. důchodová metoda - výsledný HDP je součtem všech příjmů za vyrobené statky a poskytnuté služby.
 3. výdajová metoda - výsledný HDP je součtem spotřeby, investic, vládních výdajů a čistého vývozu.

Při všech uvedených metodách se samozřejmě počítají stejné statky a služby.

Pro mezinárodní srovnání se HDP počítá na jednoho obyvatele.

Pomocí HDP se hodnotí úspěšnost minulého roku či čtvrtletí. Meziroční přírůstek HDP 2 až 3 % je hodnocen jako dobrý, růst o 4 - 5 % jako velmi příznivý.

Růstu ekonomiky lze dosáhnout:

 1. zvýšením množství používaných výrobních faktorů - extenzivní růst
 2. zvýšením produktivity práce - intenzívní růst. Je to cesta zvýšení kvality výrobních produktů nebo jejich lepší využívání.
 3. Výroba letadla Boeing 747 - finální montáž sekce draku (křídlo a trup)

  (Ilustrační obrázek: Výroba letadla Boeing 747 - finální montáž sekce draku (křídlo a trup), zdroj Wikimedia Commons)

  Produktivita práce je množství statků a služeb vyrobených jedním pracovníkem nebo za jednu jednotku času. Cesty zvyšování produktivity práce:

  1. růst kvalifikace
  2. moderní technika
  3. moderní technologie a organizace práce

  Produktivitu práce je třeba si neplést s intenzitou práce. Růst intenzity práce znamená větší výdej práce stejné kvality jedním člověkem nebo za jednotku častu. Samozřejmě růst produktivity práce předpokládá jistou přiměřenou intenzitu práce.

  Další metody sledování výkonnosti ekonomiky

  Národní důchod

  Výpočet národního důchodu užívá jednu z metod výpočtu HDP - důchodovou metodu.

  Národní důchod je souhr všech důchodů (příjmů), které získají národní subjekty za poskytnutí výrobních faktorů k ekonomické činnosti.

  Hrubý národní produkt (HNP)

  Hrubý národní produkt (HNP) je souhr všech statků a služeb v peněžním vyjádření vytvořených za určité období výrobními faktory vlastněnými občany určitého státu, tedy jak doma, tak i v zahraničí.

  Výkonnost ekonomiky v ČR sleduje Český statitistický úřad (www.czso.cz). V EU Evropský statistický úřad (Eurostat). Tyto úřady užívají jednotnou metodiku, aby výsledky byly mezinárodně srovnatelné.