EKONOMIKA A FINANCE II

Podnik

Ekonomie rozlišuje tři základní ekonomické subjekty: domácnosti, firmy a stát.

Firmou (podnikem) může být subjekt o jednom či několika zaměstnancích, ale i nadnárodní společnost s mnoha tisíci zaměstnanci.

Základní pojmy:

Podnikání je soustavná cílevědomá činnost vykonávaná podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.

Podnikatel je fyzická nebo právnická osoba, která soustavně podniká.

Podnik je soubor hmotných, (stroje, budovy, stavby materiál aj.) osobních (pracovní síla) a nehmotných (patenty, licence aj.) složek podnikání.

Podle evropského práva: Podnikem se rozumí každý subjekt vykonávající hospodářskou činnost, bez ohledu na jeho právní formu. K těmto subjektům patří zejména osoby samostatně výdělečně činné a rodinné podniky vykonávající řemeslné či jiné činnosti a obchodní společnosti nebo sdružení, která běžně vykonávají hospodářskou činnost.

Evropské právo člení podniky na na mikropodniky, malé, střední a velké podniky.

Identifikační číslo osoby (správně zkratkou IČO, někdy také uváděno IČ) je v České republice unikátní osmimístné identifikační číslo právnické osoby, podnikající fyzické osoby nebo organizační složky státu.

Živnostenský rejstřík

Živnostenský rejstřík je informačním systémem veřejné správy, jehož správcem je Živnostenský úřad České republiky a provozovateli jsou obecní živnostenské úřady a krajské živnostenské úřady.

Do živnostenského rejstříku se povinně zapisují všechny fyzické osoby podnikající na území České republiky. Živnostenský rejstřík může evidovat i osoby právnické.

Živnostenský rejstřík je veřejně přístupný registr.

Obchodní rejstřík

Obchodní rejstřík je veřejný seznam, do které se zapisují zákonem stanovené údaje o subjektech, kterým to ukládá zákon. Obchodní rejstřík vede rejstříkový soud, který je podřízen ministerstvu spravedlnosti. Jsou zde uvedeny základní identifikační údaje subjektu, předmět jeho činnosti, statutární orgány a další informace.

Společnost vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku a zaniká ke dni výmazu.

Zapisuji do něj:

  1. obchodní společnosti a družstva (obchodní korporace)
  2. zahraniční osoby fyzické osoby, které jsou podnikateli, pokud požádají o zápis do OR
  3. fyzické osoby, u kterých povinnost jejich zápisu stanoví zákon

Obchodní rejstřík je veřejně přístupný registr.


Úkoly:

1. úkol: Seznamte se s oběma registry.

2. úkol: Pokuste se najít naši školu v obou registrech.